čtvrtek 29. května 2008

Přijaté připomínky od lidí a úřadů k zastav. podm.

Dostaly se mi do rukou všechny připomínky, které do dnešního dne (29.5.2008) obdržel ÚRHMP (Ing. arch Eva Smutná) a ke kterým bude přihlédnuto při přípravě druhé verze Zastavovacích podmínek. Přináším zde stručný přehled těchto připomínek (omluvte drobné nepřesnosti vzniklé při interpretaci svých ručně psaných poznámek):

Manželé Staňkovi:
 • navrhují, aby komunikace mezi Chuchlí a Radotínem probíhala jednosměrně ulicemi Lahovská a Sadová
 • prodloužení ulice Na Hvězdárně navrhují rozšířit tak, aby po ní mohl jezdit autobus a byly tam vybudovány autobusové zastávky
 • požadují zahrnout okolí ulice Sadové do Zastavovacích podmínek
Odbor ochrany prostředí magistrátu hl. m. Prahy (podepsán Ing. arch. Jan Winkler, vyřizuje Ing. Ossendorf):
 • nesouhlasí s navrhovaným způsobem transformace zahrádek ve Štičkově sadě. Požadují přeparcelizaci na větší pozemky tak, aby tam mohly vzniknout samostatné rodinné domky, stejně jak to má být na zbytku území osady. V jedné alternativě původního návrhu bylo uvažováno o možnosti budování tzv. dvojdomků (kód území C)
 • za nepřijatelné považují zahuštění území (změna kódu území z A na C)
 • pokud nebude možná přeparcelizace, připouští v této oblasti možnost ponechání zahrádkářské kolonie
 • požadují rozšíření ulice Lahovské tak, aby tam bylo stromořadí, alespoň jednořadé
Paní Bednářová a pan Valčík:
 • jako majitelé pozemku, na kterém je navržena mateřská školka, chtějí začít s někým o tomto záměru jednat
Ing. Rudolf Makal:
 • navrhují změny komunikací, které vedou na jejich pozemcích
Policie ČR:
 • prohlašuje, že navržené šířky komunikací neodpovídají normě ČSN 736110 (asi mají být širší - komentář JB)
 • upozorňují, že navržené šířky komunikací neumožňují připojení přilehlých nemovitostí při obou stranách komunikace
 • upozorňují, že u křižovatek není zaručen dostatečný rozhled pro vyšší bezpečnost silničního provozu
ÚMČ Velká Chuchle:
 • požadují prověřit kapacitu dešťové a splaškové kanalizace, na kterou by měla být oblast osady Lahovské napojena
 • požadují zástavbu přísně limitovat na maximálně 2 nadzemní podlaží (přízemí a podkroví)
 • navrhují zvážit umístění mateřské školky jinam než je původně navrhováno, tedy pod dráty vysokého napětí
MČ Praha 16, odbor výstavby (Ing. arch. Hamrská):
 • nesouhlasí se zúžením profilu ulice Na Hvězdárně, naopak by měla být velkokapacitní a zajišťovat dostatečné propojení na Lochkov a dále na obchvat Prahy
 • upozorňují, že minimální požadovaná šířka všech komunikací je 8m, jak předepisuje vyhláška č. 26/1994, čl. 4, odst. 5, sbírky hl. m. Prahy (6,5m z vyhlášky č. 501/2006 Sb., která je zmíněna v původním dokumentu, údajně není pro území Prahy platné)
 • upozorňuje, že mateřská školka je umíštěna na soukromém pozemku
Paní Plevková, pan Plevka (pozemek 961/10 a 961/11):
 • nesouhlasí s jakýmkoliv zásahem do jejich majetkových práv a vyjadřují neochotu s odprodejem jakékoliv části svého pozemku
Paní Řepová, pan Řepa:
 • uvádějí připomínky ke svým pozemkům 962/6 a 962/7
Pan Ječný:
 • navrhuje co nejrychlejší vybudování zpomalovacího prahu v ulici Lahovská, zároveň navrhuje odložení využití případné autobusové zastávky u trafostanice v ul. Lahovská až na dobu, kdy bude vybudována mateřská školka
Obč. sdružení Šičkův sad zastoupené pí. Kočovou:
 • uvádí, že majitelé Štičkova sadu nemají zájem o výstavbu rodinných domků s vyjímkou cca 4-5 lidí
 • navrhují ponechat území Štičkova sadu beze změn
Manželé Brusákovi:
 • uvádějí připomínky k parcelám 962/4 a 962/5
MČ Praha 16, odbor výstavby, dopravy a ŽP:
 • upozorňují, že minimální šíře komunikací musí být 8m
 • navrhují rozšířit komunikaci Na Hvězdárně tak, aby mohla být používána jako hlavní spojení z nově budovaných pozemků FINEPu s obchvatem a Lochkovem
 • nesouhlasí se směřováním dopravy ulicí Lahovská směrem na Radotín
 • upozorňují, že návrh komunikací nezohledňuje cyklisty
Pan Škarecký a paní Škarecká:
 • uvádějí připomínky týkající se pozemků 969/8, 969/40, 965/2 a 965/10
Paní Potužníková (ze Štičkova sadu):
 • se ohrazuje proti zastupování majitelů Štičkova sadu obč. sdružením a paní Kočovou
 • vyjadřují ochotu ustoupit s pozemkem ve prospěch možnosti vybudovat rodinné domy
Jiří Barcal:

sobota 3. května 2008

Informace o postupu rekonstrukce ulice Na hvězdárně

Přepisuji zde vyjádření firmy, která rekonstrukci provádí:

"...Pro potřebu informace občanů o současném stavu prováděných prací a výhled dalších postupů uvádíme toto:

Dosavadní postup prací byl zapříčiněn vyvolanými přeložkami sítí, které byly uloženy v jiných trasách než předpokládal projekt.

 1. Je provedena hlavní opěrná zeď v serpentině,
 2. V záhybu je provedena dešťová kanalizace,
 3. Jsou provizorně ( částečně přeloženy kabely 22kV a 1 kV ),
 4. V průběhu května do srpna bude pokračováno v provádění dešťové kanalizace v místě stávající vozovky. Provoz na komunikaci bude zachován s dílčími opatřeními v zúžených krátkých úsecích,
 5. Za předpokladu, že nedojde v průběhu realizace k nepředvídaným událostem, (nezakreslené inž. sítě) je předpoklad kompletního uzavření komunikace od křižovatky Starochuchelská s ulicí Na Hvězdárně v průběhu srpna do konce října 2008.

Za TDI – ISTAR s.r.o
Zdena Křečková ..."