neděle 15. března 2009

Shrnutí schůze ze dne 12.3.2009

Ve čtvrtek 12.3.2009 se v základní škole ve Velké Chuchli konalo setkání nad Zastavovacími podmínkami pro území osady Lahovské. V tomto článku shrnu nejdůležitější fakta, která zde zazněla.
Za Útvar rozvoje hl.m.Prahy (ÚRHMP) se zúčastnila Ing. arch. Eva Smutná (ES) a Ing. arch. Vlasta Klokočová (VK). Za ÚMČ Velká Chuchle (ÚMČ) se zůčastnilo více lidí, vyjadřoval se pan starosta Stanislav Fresl (SF) a Ing. arch. David Vokurka (DV). V dalším textu budu pro jednoduchost používat pouze iniciály jejich jmen.

V úvodní prezentaci ES uvedla, že je v současné chvíli k dispozici verze Zastavovacích podmínek ze srpna 2007, které se zpracovávaly na základě 2-3 let starých dat (tedy 2004-5). Zadáním od ÚMČ bylo zpracovat návrh řešení území tak, aby zde bylo možné stavět, což odpovídá zařazení území na územním plánu Prahy do kategorie "OB" nebo "výhledově OB" (tzn. oblast pro trvalé bydlení).
Podle slov ES je základní problém nedostatek infrastruktury. Za klíčové považují vyřešení dopravy. Vedle toho obsahují zastavovací podmínky návrhy členění větších (a dnes zpravidla nezastavených) parcel, což však není zásadní a může být přizpůsobeno budoucím potřebám majitelů.

K dopravnímu řešení v prezentaci zaznělo následující:
 • primárně je nutné řešit komunikaci vedoucí mezi Chuchlí a Lochkovem (tj. ul. Na Hvězdárně) a mezi Chuchlí a Radotínem (tj. část ul. Polní a ul. Lahovská)
 • návrh nepředpokládá, že by se zlepšením těchto komunikací zvýšila tranzitní doprava (vychází to z dopravního modelu, který k tomu byl použit) a technické řešení těchto komunikací bude maximálně omezovat a zpomalovat dopravu (tj. max. 30 km rychlost, zachované zůžení na konci ul. Na Hvězdárně - údajně kvůli hodnotným stromům, zpomalovací prahy)
 • zastavovací podmínky neřeší dopravní obchvat osady Lahovská (který by byl výrazným ulehčením především obyvatel u ul. Na Hvězdárně). Hlavní důvod je ten, že zadání bylo zpracovat územní řešení osady, obchvat by musel vést mimo (pozn.: z toho vyplývá, že studie s obchvatem nepočítá, ale nevylučuje jej. Proto nic nebrátí tomu, aby se obchvat řešil nezávisle na zastavovacích podmínkách)
 • minimální šířka veřejného prostoru, kde vede obousměrná komunikace, je 8m, pro jednosměrnou je 6,5m. Tato pravidla platí pro všechna "rozvojová území" a jsou dána nařízením vlády a vyhláškou hl. m. Prahy. Na námitky, že se jedná o již zastavěné území, zazněla odpověď, že se nejedná o "stabilizované území" (jako např. Malá Strana apod.) a vyhlášky musí být respektovány (pozn.: jinými slovy, protože se z chatové osady tvoří obytná oblast, jedná se o rozvojové území)
 • některé komunikace jsou v návrhu zobrazeny šrafovaně, což předpokládá, že se bude jednat o pěší zóny. V těchto případech je navrženo pro obousměrnou komunikaci pouhých 6,5m
 • pro oba předchozí body platí, že se jedná o návrh ÚRHMP z roku 2007. K tomu přišla vyjádření od odborů dopravy, policie apod., které si k tomu kladly další požadavky (rozšíření nad rámec 8m, aby zde mohl jezdit autobus, mohla být zřízena cyklostezka, vysázená alej apod.). Konečné řešení tedy bude výsledkem "vyjednávání" mezi ÚRHMP, ÚMČ a těmito odbory. V každém případě nás ES ujistila, že oni prosazují co nejmenší rozšíření komunikací s ohledem na stávající komplikované majetkové vztahy
 • další argument pro rozšíření komunikací je nutnost vybudování inženýrských sítí - tzn. vedle elektřiny, vodovodu (a v části i telefonních kabelů), které jsou v komunikacích vedeny dnes, je potřeba vytvořit prostor pro vedení splaškové a dešťové kanalizace a případně pro vedení plynu. Stávající šířky to neumožňují, resp. je téměř jistá pravděpodobnost, že by Pražská plynárenská a Pražské vodohospodářské služby odmítly vybudovat plyn a kanalizaci, pokud na to nebude dostatečný prostor
 • DV (ze zastupitelstva Chuchle) vznesl dotaz na ES a VK, zda by se dalo v případě vedlejších komunikací předejít jejich rozšíření tím, že by byly v soukromém spoluvlastnictví více lidí (pozn. jednalo by se tedy o soukromé cesty) a nevztahovaly by se na to vyhlášky a nařízení vlády. Na to ES a VK neznaly odpověď. Nevýhodou tohoto řešení je však to, že veškerou intrastrukturu v těchto soukromých ulicích by si museli hradit tito spoluvlastníci, stejně jako si hradí vedení kanalizace, vody apod. na svém pozemku jejich vlastníci
 • zastavovací podmínky navrhují (po dohodě s ROPIDem, který řeší městskou hromadnou dopravu) vést autobusovou linku po ulici Lahovská. Předpokládají se 3 nové autobusové zastávky - na začátku osady v ul. Na Hvězdárně a dvě v ulici Lahovská - jedna u trafostanice a druhá na louce (pozn.: v dotazníku se můžete vyjádřit, zda chcete, aby autobus osadou projížděl. Váš názor pak bude zohledněn při dalších vyjednáváních)
Průchodnost řešení dopravní infrastruktury závisí především na ochotě majitelů přilehlých pozemků ustoupit ve prospěch rozšíření cesty. K tomu na setkání zaznělo několik důležitých informací:
 • starosta SF i dámy z ÚRHMP všechny přítomné ubezpečili, že pozemky nelze vyvlastňovat a řešení se bude hledat společně s majiteli pozemků, kterých se ustoupení týká
 • v případě, že se bude převádět soukromý pozemek ve prospěch veřejné komunikace, vždy bude muset vzniknout dohoda (smlouva), která bude řešit mj. finanční vyrovnání, znovuvybudování plotu, přesun kiosků s elektroměry a vodoměrných šacht. Bez této domluvy nebude možné záměr rozšíření komunikací realizovat
 • podrobnost zpracované studie neumožňuje zobrazit přesně, kolik metrů z kterého pozemku bude zabráno. Vyznačené zábory jsou pouze orientační. Přesně na to může odpovědět pouze podrobný projekt, který by se na to zpracoval (pozn.: projekt se nezačne zpracovávat, dokud nejprve nebude shoda na zastavovacích podmínkách mezi obyvateli, ÚMČ, ÚRHMP a dotčenými odbory)
 • z řad majitelů k tomuto zazněly dva druhy názorů: pár lidí se vyjádřilo, že jsou ochotni s pozemky ustoupit, protože pozitivní efekt (možnost stavět a několikanásobné zvýšení hodnoty pozemků, které se stanou stavebními) převáží těžkosti s tím spojené. Někteří
 • prohlašovali, že pozemky prodají pouze za ceny, které se dnes platí za stavební parcely. V reakci na to bylo řečeno, že podmínky odkupu pozemku budou výsledkem vzájemné dohody a že by si každý měl zvážit, jaké efekty pro něj bude mít, pokud se podaří dohodu uzavřít a nebude blokovat rozvoj území
Na setkání padlo několik dotazů, proč není zpracováva spodní jihovýchodní část území osady. Odpověď byla tato:
 • VK uvedla, že se nemohou při zpracování zastavovacích podmínek odchýlit od původního zadání, které požadovalo zpracování ulic Na Hvězdárně a Lahovská a s nimi související okolí. Tým nemůže svévolně rozšiřovat zadání
 • starosta SF a ES uvedli, že pro zadání na zpracování zastavovacích podmínek pro jihovýchodní část osady je důležité nejprve dospět ke shodě v případě řešení komunikace Lahovská, kde se májí nacházet páteřní inženýrské sítě (pozn.: tzn. pokud se nenajde způsob, jak dospět ke všeobecné shodě v polovině řešeného území, nemá význam vytvářet zastavovací podmínky i pro zbytek osady)
Velice důležité byly otázky a odpovědi týkající se platnosti zastavovacích podmínek a kroků do budoucna:
 • ES a VK z ÚRHMP uvedli, že zastavovací podmínky jsou pouze studií, která má ukázat hrubé obrysy řešení infrastruktury. V podstatě pouze odpovídá na otázku, jak se dá řešit území, aby na něm bylo možné stavět rodinné domky
 • starosta SF uvedl, že ÚMČ plánuje tento dokument po jeho dokončení předložit zastupitelstvu ke schválení. Avšak na to, aby se podle zastavovacích podmínek začala budovat infrastruktura, je předem nutný souhlas dotčených majitelů pozemků. Až poté budou moci ÚMČ žádat útvar investora magistrátu o poskytnutí prostředků na zpracování podrobného projektu a případné zainvestování budování infrastruktury
 • ES uvedla, že lze hledat dohodou s majiteli dotčených pozemků postupně. Proto pokud dojde např. ke shodě s majiteli pozemků kolem klíčových komunikací, může být vybudována pouze část infrastruktury. V každém případě však uvedli, že pro tuto infrastrukturu je prvořadé vyřešit komunikace Na Hvězdárně a Lahovská. Na nich závisí realizovatelnost v dalších částech osady (pozn.: jako příklad byl uveden Štičkův sad. Pokud se tam majitelé dohodnou, že chtějí ponechat zahrádky, zůstane toto území v původní stavu bez možnosti provádět stavební úpravy. Nicméně to nemusí blokovat rozvoj ostatních částí osady)
Z celé prezentace vyzněla podle mého názoru zásadní informace: zpracovávaná studie zastavovacích podmínek je nabídka současným majitelům pozemků osady Lahovská jak řešit infrastrukturu, aby se jejich pozemky staly stavebními. Vedle toho, že se jim zvýší blahobyt díky nové kanalizaci, autobusu, plynu apod., výrazně se zvýší i cena stávajících pozemků. Pro vybudování infrastruktury je však nutný souhlas obyvatel. Dokud k němu nedojde, zůstane území osady v současném stavu a ÚMČ nebude moci žádat o peníze na investice do tohoto území.

ÚMČ vás proto vyzývá k vyjádření názoru na zastavovací podmínky formou dotazníku, který vyplněný doručte na sekretariát úřadu do 31. března 2009. Vaše názory budou diskutovány s autory zastavovacích podmínek a v maximální možné míře zohledněny v další verzi dokumentu.

Dotazník k Zastavovacím podmínkám

Dotazník, který byl k dispozici na setkání obyvatel osady Lahovská dne 12.3.2009, můžete stáhnout na adrese http://data.lahovska.info-a.googlepages.com/090312c_Dotaznk.pdf

Vyplněný a podepsaný dotazník doručte na úřad Městské části Velká Chuchle tak, jak je uvedeno na dotazníku.

Vaše názory jsou důležité a ovlivní budoucí rozvoj tohoto území.