čtvrtek 29. května 2008

Přijaté připomínky od lidí a úřadů k zastav. podm.

Dostaly se mi do rukou všechny připomínky, které do dnešního dne (29.5.2008) obdržel ÚRHMP (Ing. arch Eva Smutná) a ke kterým bude přihlédnuto při přípravě druhé verze Zastavovacích podmínek. Přináším zde stručný přehled těchto připomínek (omluvte drobné nepřesnosti vzniklé při interpretaci svých ručně psaných poznámek):

Manželé Staňkovi:
 • navrhují, aby komunikace mezi Chuchlí a Radotínem probíhala jednosměrně ulicemi Lahovská a Sadová
 • prodloužení ulice Na Hvězdárně navrhují rozšířit tak, aby po ní mohl jezdit autobus a byly tam vybudovány autobusové zastávky
 • požadují zahrnout okolí ulice Sadové do Zastavovacích podmínek
Odbor ochrany prostředí magistrátu hl. m. Prahy (podepsán Ing. arch. Jan Winkler, vyřizuje Ing. Ossendorf):
 • nesouhlasí s navrhovaným způsobem transformace zahrádek ve Štičkově sadě. Požadují přeparcelizaci na větší pozemky tak, aby tam mohly vzniknout samostatné rodinné domky, stejně jak to má být na zbytku území osady. V jedné alternativě původního návrhu bylo uvažováno o možnosti budování tzv. dvojdomků (kód území C)
 • za nepřijatelné považují zahuštění území (změna kódu území z A na C)
 • pokud nebude možná přeparcelizace, připouští v této oblasti možnost ponechání zahrádkářské kolonie
 • požadují rozšíření ulice Lahovské tak, aby tam bylo stromořadí, alespoň jednořadé
Paní Bednářová a pan Valčík:
 • jako majitelé pozemku, na kterém je navržena mateřská školka, chtějí začít s někým o tomto záměru jednat
Ing. Rudolf Makal:
 • navrhují změny komunikací, které vedou na jejich pozemcích
Policie ČR:
 • prohlašuje, že navržené šířky komunikací neodpovídají normě ČSN 736110 (asi mají být širší - komentář JB)
 • upozorňují, že navržené šířky komunikací neumožňují připojení přilehlých nemovitostí při obou stranách komunikace
 • upozorňují, že u křižovatek není zaručen dostatečný rozhled pro vyšší bezpečnost silničního provozu
ÚMČ Velká Chuchle:
 • požadují prověřit kapacitu dešťové a splaškové kanalizace, na kterou by měla být oblast osady Lahovské napojena
 • požadují zástavbu přísně limitovat na maximálně 2 nadzemní podlaží (přízemí a podkroví)
 • navrhují zvážit umístění mateřské školky jinam než je původně navrhováno, tedy pod dráty vysokého napětí
MČ Praha 16, odbor výstavby (Ing. arch. Hamrská):
 • nesouhlasí se zúžením profilu ulice Na Hvězdárně, naopak by měla být velkokapacitní a zajišťovat dostatečné propojení na Lochkov a dále na obchvat Prahy
 • upozorňují, že minimální požadovaná šířka všech komunikací je 8m, jak předepisuje vyhláška č. 26/1994, čl. 4, odst. 5, sbírky hl. m. Prahy (6,5m z vyhlášky č. 501/2006 Sb., která je zmíněna v původním dokumentu, údajně není pro území Prahy platné)
 • upozorňuje, že mateřská školka je umíštěna na soukromém pozemku
Paní Plevková, pan Plevka (pozemek 961/10 a 961/11):
 • nesouhlasí s jakýmkoliv zásahem do jejich majetkových práv a vyjadřují neochotu s odprodejem jakékoliv části svého pozemku
Paní Řepová, pan Řepa:
 • uvádějí připomínky ke svým pozemkům 962/6 a 962/7
Pan Ječný:
 • navrhuje co nejrychlejší vybudování zpomalovacího prahu v ulici Lahovská, zároveň navrhuje odložení využití případné autobusové zastávky u trafostanice v ul. Lahovská až na dobu, kdy bude vybudována mateřská školka
Obč. sdružení Šičkův sad zastoupené pí. Kočovou:
 • uvádí, že majitelé Štičkova sadu nemají zájem o výstavbu rodinných domků s vyjímkou cca 4-5 lidí
 • navrhují ponechat území Štičkova sadu beze změn
Manželé Brusákovi:
 • uvádějí připomínky k parcelám 962/4 a 962/5
MČ Praha 16, odbor výstavby, dopravy a ŽP:
 • upozorňují, že minimální šíře komunikací musí být 8m
 • navrhují rozšířit komunikaci Na Hvězdárně tak, aby mohla být používána jako hlavní spojení z nově budovaných pozemků FINEPu s obchvatem a Lochkovem
 • nesouhlasí se směřováním dopravy ulicí Lahovská směrem na Radotín
 • upozorňují, že návrh komunikací nezohledňuje cyklisty
Pan Škarecký a paní Škarecká:
 • uvádějí připomínky týkající se pozemků 969/8, 969/40, 965/2 a 965/10
Paní Potužníková (ze Štičkova sadu):
 • se ohrazuje proti zastupování majitelů Štičkova sadu obč. sdružením a paní Kočovou
 • vyjadřují ochotu ustoupit s pozemkem ve prospěch možnosti vybudovat rodinné domy
Jiří Barcal:

3 komentáře:

Karel Staněk řekl(a)...

Byl jsem opět na úřadě ve Velké Chuchli a bylo mi na stavebním odboru sděleno, že zatím peníze na kanalizaci Lahovské nejsou, že se dva roky nic dít nebude. Nevím jak ostatní, ale mě to neuspokojuje. Dobře, teď peníze nejsou, ale musí se o ně v předstihu žádat, věci se musí hýbat. Mám dotaz, jestli není možné na vývěsce v Lahovské vyzvat ty obyvatele, kteří mají zájem o co nejrychlejší vývoj, aby se zkontaktovali, sešli atd. Mám pocit, že internet moc lidí nesleduje.

K. Staněk

Karel Staněk řekl(a)...

Takže vážení,

obdržel jsem odpověď z Velké Chuchle na svůj dotaz o stavu, v jakém se nachází studie Zastavovacích podmínek Lahovské. Údajně: " Pro nejednotný postup, vzájemné neshody a negativní přístup některých vlastníků pozemků v osadě Lahovská při řešení budoucích nutných odprodejů části jejich pozemků především pro zajištění dostatečně širokých veřejných koridorů pro umístění sítí infrastruktury ( kanalizace, vody, plynu atd.) a dále vytvoření sítě veřejných komunikací a chodníků v celé oblasti byla záležitost změny územního plánu ze zahrádkářské osady Lahovská na bytovou zónu pozastavena."

Můj názor byl vždy takový, že se nikdy lidi neshodnou a musí dojít k direktivním rozhodnutím v zájmu městské části a většiny obyvatel.

S pozdravem ingg. Karel Staněk

Jiří Barcal řekl(a)...

Já mám trochu jiné zprávy od arch. Smutné. Připomínky ke studii stále zapracovává a v současné době čeká na klíčové vyjádření od dopraváků. Ti zjišťovali možnost získání vyjímky na vybrané komunikace. Do konce roku prý můžeme čekat dokončení nové verze zastavovacích podmínek.

Věřím, že odpověď z úřadu není oficiální a znamená spíše "teď máme svých starostí dost a nemůžeme se tím zabývat..."